กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม คือ กฎธรรมชาติ ที่ว่าด้วยการกระทำ และผลแห่งการกระทำ ซึ่งการกระทำและผลแห่งการกระทำนั้น ย่อมสมเหตุสมผลกัน เช่น ทำดีย่อมได้รับผลดี ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว เป็นต้น

ตั้งครรภ์

สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

กรรม

กรรม หมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา โดยการกระทำของคนเรามี 3 ทาง ดังนี้

 • การกระทำทางกาย เรียกว่า กายกรรม
 • การกระทำทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม
 • การกระทำทางใจ เรียกว่า มโนกรรม

กรรมดี กรรมชั่ว

กรรมดี หมายถึง  การกระทำโดยสุจริต ทางกาย วาจา ใจ เรียกว่า “กุศลกรรม” เช่น การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น บุคคลผู้ทำกรรมดี ใจย่อมผ่องใส เป็นทางมาแห่งบุญกุศล

กรรมชั่ว หมายถึง  การกระทำโดยทุจริต ทางกาย วาจา ใจ เรียกว่า “อกุศลกรรม” เช่น การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น บุคคลผู้ทำกรรมชั่ว ใจย่อมเศร้าหมอง เดือดร้อน เป็นทางมาแห่งบาปกุศล

กรรมดี กรรมชั่ว

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น เหมือนบุคคลที่ปลูกผลไม้ในแผ่นดิน ปลูกผลอะไรลงไปก็ตามย่อมได้รับผลอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง

กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

กฎหมายบ้านเมือง นั้นผู้คนอาจหลบหนีได้จนหมดอายุความ หรือใช้เล่ห์เพทุบาย ใช้เงิน ใช้ทอง ติดสินบนต่างๆ นานา จนรอดพ้นกฎหมายไปได้

แต่กฎแห่งกรรม ไม่อาจใช้อุบายหรืออิทธิพลใดๆ และไม่มีกำหนดเวลาที่ขาดอายุความ นอกเสียจากว่ากรรมนั้นได้กลายเป็น อโหสิกรรม แต่ก็ใช่ว่าจะเลิกกันได้ง่ายๆ

ผู้ใดกระทำผิดใดๆ ไว้ ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กระทำในที่แจ้ง ในที่ลับก็ได้ ผู้อื่นไม่อาจเห็นได้ก็ดี ย่อมจะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆ

“กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง”

“กรรมดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง”

“ผู้ใดทำกรรมใดไว้ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น”

“ผู้ไม่ได้ทำหาต้องได้รับไม่”

สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดเพราะ มีวงจรวิบากกรรม

หมุนวนเวียนไป ในแต่ละภพชาตินับไม่ถ้วน

วิบากกรรม ผลของกรรม

วิบากกรรม หมายถึง ผลของกรรมทั้งดีและชั่วที่เราได้กระทำลงไปแล้ว (ส่วนใหญ่ ผลกรรมในชีวิตจริงเราจะมองคำว่าวิบากกรรมในด้านไม่ดี) หากเราทำบุญ เราก็จะมีวิบากกรรมดี นั่นเอง

กรรมดี กรรมชั่ว

วงจรวิบากกรรมเกิดขึ้นอย่างไร

วงจรวิบากกรรม มีจุดเริ่มต้นที่กิเลสที่มีอยู่แล้วในใจ โดยกิเลสจะเข้าไปบังคับให้เราทำกรรมชั่ว เมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดผล(วิบากกรรม) มันจะคอยติดตามให้ผลต่อไปในอนาคต

ยิ่งกว่านั้นเกิดใหม่แต่ละภพชาติ กิเลสจะบังคับให้ทำกรรมใหม่ต่อๆไปเกิดวิบากกรรมใหม่ วนเวียนไม่รู้จักจบสิ้น

บาปกรรมนี้ ย่อมตามผู้ทำไปเหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโค

ตราบใดยังไม่สามารถกำจัดกิเลสให้หมดจากใจได้ ก็ยังต้องวนเวียนเกิดตาย

กิเลส 3 ตระกูล

โลภะ

คือ ความโลภ ความอยากได้ ไม่รู้จักพอ

โทสะ

คือ ความโกรธ คิดเบียดเบียนทำร้าย แค้น

โมหะ

คือ ความหลง ความไม่รู้ มัวเมา ผิดหลง

กิเลส 3 ตัว นี่เองทำให้เราไปทำกรรมต่างๆ และเกิดผลวิบากกรรม รับผลของการกระทำ

เคล็ดลับขอพร ให้ได้ผลเร็ว

สงสัยไหมคนอื่นขอ ทำไมได้ผลดี แต่เราขอไม่เห็นผล

หรือได้ผลน้อยกว่าที่ขอ

คำตอบคือ มีกิเลส 3 ตระกูลเยอะ

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ผิดศีล 5 ข้อ เยอะ นั่นเอง /กิเลส ทำให้ผิดศีล

รักษาศีล 5 ข้อ จิตใจจะได้ใสสะอาด บริสุทธิ์ การขอพรก็จะง่ายขึ้น เพราะองค์เทพ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านก็ปรารถนาช่วยคนที่มีศีล

ง่ายๆแต่ได้ผล

“ขอให้ตรงวัน”

“ขอให้ตรงเวลา”

“รักษาศีล 5”

“จริงใจ ตั้งใจ”

กรรม 12

ลักษณะการให้ผลของกรรม จำแนกออกเป็นส่วนๆได้ 3 ประเภท

ประเภทที่ ๑ กรรมให้ผลตามหน้าที่ มี 4 อย่าง

 1. ชนกกรรม คือ กรรมทำหน้าที่นำไปเกิด
 2. อุปัตถัมภกกรรม คือ กรรมทำหน้าที่สนับสนุน
 3. อุปปีฬกกรรม คือ กรรมทำหน้าที่บีบคั้น
 4. อุปฆาตกรรม หรือ อุปัจเฉทกรรม คือ กรรมทำหน้าที่ตัดรอน

การเงินล้มละลาย หนี้สินล้นพันตัว การเงินติดขัด

ท่านกำลังเจอกรรมส่งผลแบบ (อุปปีฬกกรรม) บีบคั้น ชีวิตให้ลำบาก 

ประเภทที่ ๒ กรรมให้ผลตามลำดับกำลัง มี 4 อย่าง

 1. ครุกรรม คือ กรรมหนัก
 2. อาสันนกรรม คือ กรรมใกล้ตาย
 3. อาจิณกรรม หรือ พหุลกรรม คือ กรรมทำบ่อยจนคุ้นเคย
 4. กตัตตากรรม คือ กรรมสักแต่ว่าทำ

ประเภทที่ ๓ กรรมให้ผลตามเวลาที่ให้ผล มี 4 อย่าง

 1. ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาติ
 2. อุปปัชชเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลชาติหน้า
 3. อปราปริยเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลชาติต่อๆไป
 4. อโหสิกรรม คือ กรรมที่เลิกให้ผล หรือไม่ได้โอกาสให้ผล

วิธีขออโหสิกรรม ขอขมากรรม ตามวิธีที่ครูบาอาจารย์แนะนำ อ.นีน่า ทาโรต์ ได้ทำคลิปไว้แล้ว หากสนใจเปิดดูได้ตามราศีเกิดของท่าน

บางคนคิดว่า ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดี

ทั้งนี้เพราะความดีที่ทำไว้ครั้งนั้นยังมาไม่ถึง

กรรมให้ผลไม่เหมือนกัน

ให้ผลทันเวลาและให้ผลในระยะยาวต่อไป ฉะนั้นทุกคนจึงมีโอกาสรับกรรมไม่เหมือนกัน

ความชั่วหนักกว่า ก็มาให้ผลก่อน ส่วนความดีนั้นเบา ก็จะมาให้ผลในภายหลัง เพราะความดีความชั่วน้ำหนักไม่เท่ากันฯ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม

อ.นีน่า ทาโรต์

อ.นีน่า ทาโรต์

สนใจดูดวงไพ่ยิปซี กับ อ.นีน่า ทาโรต์ แบบออนไลน์

promote product

ลงโฆษณา สินค้า กับนีน่า คนเห็น กว่า 28 ประเทศ

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก

รีวิวความแม่น

อยากรู้จัก อ.นีน่า ทาโรต์