สวดมนต์ก่อนนอน ชิน บัญชร แผ่เมตตา

สวดมนต์ก่อนนอน ชินบัญชร แผ่เมตตา

การสวดมนต์ก่อนนอน ชิน บัญชร แผ่เมตตา จะเน้นสวดบทสวดชินบัญชรเป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าแต่งขึ้นโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี นิยมสวดก่อนนอน เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี และให้นอนหลับฝันดี เสริมสิริมงคลให้กับตนเอง เมื่อสวดเสร็จก็จะมีการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย ตั้งจิตให้สงบพร้อมแล้วก็เริ่มได้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

บทสวดชินบัญชร

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

 1. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
 2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
 3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.
 4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
 5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.
 6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
 7. กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
 8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.
 9. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
 10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
 11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
 12. ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
  วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
 13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
 14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.
 15. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

 • สัพเพ สัตตา   »สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
 • อะเวรา โหนตุ   »จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
 • อัพะยา ปัชฌา โหนตุ   »จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
 • อะนีฆา โหนตุ   »จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ   »จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คำอธิษฐานจิต

ข้าพเจ้า(……..ชื่อ-สกุล….วันเดือนปีเกิด…..) ขออธิษฐานจิต ยกบุญกุศลนี้ให้กับคุณบิดามารดา  ครูบาอาจารย์  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าหนี้ เจ้าเกณฑ์ชะตา ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย บริวาร ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้รับบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

สรุป

การสวดมนต์ก่อนนอน ชิน บัญชร แผ่เมตตา แนะนำสวดก่อนนอนทุกวัน อย่างน้อยๆก็ทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิตั้งมั่น ใจไม่ฟุ้งซ่าน